КОНТАКТЫ

Потребкооперации  17

тел. 8(8332)49-77-58

тел. 8-963-276-8888

email: bruschatka-kirov@yandex.ru